Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán - spoločnosti 1st Web Company s.r.o. ako poskytovateľa (ďalej len "poskytovateľ") a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len "objednávateľ"). Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka poskytovania webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty na serveroch poskytovateľa objednávateľovi a/alebo sprostredkovania registrácie doménových mien druhej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany poskytovateľa pre objednávateľa. Obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne obchodným zákonníkom. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2011. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce OP.

2. Uzatvorenie zmluvy

Objednávateľ objedná službu telefonicky, emailom alebo vyplní objednávku v elektronickej forme na internetovej stránke poskytovateľa. Telefonická objednávka musí byť potvrdená emailom, inak je nezáväzná a poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody za neposkytnutie telefonicky objednaných služieb. Objednávka obsahuje špecifikáciu požadovaných služieb. Údaje uvedené objednávateľom v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Odoslaním objednávky objednávateľ akceptuje OP. Na kontaktný e-mail objednávateľa je následne zaslaná proformafaktúra s poplatkami za objednané služby.

3. Registrácia domény

Registrácia domén prebieha podľa poradia, v ktorom boli vypísané objednávky. Registrácia .sk domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Objednávateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť. Po zaregistrovaní domény je Objednávateľ povinný do 14 dní uhradiť poplatok za registráciu .sk domény. Registrácia iných domén druhej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v cenníku Poskytovateľa na jeho domovskej stránke. Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie. Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Objednávateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Objednávateľom. Za porušenie vlastníckych práv zákazníkom k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára zákazníka, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Na základe objednávky Poskytovateľ zaregistruje .sk doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.

4. Webhostingové služby

Poskytovateľ umožní Objednávateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Ďalej je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera. Objednávateľ má možnosť využiť telefonickú a e-mailovú podporu na riešenie problémov s registráciou a prevádzkou jeho domény. Kontakt na podporu nájde na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný do jedného pracovného dňa odpovedať na Objednávateľovu požiadavku. Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je Poskytovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len "odstávka služieb"). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov. Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Objednávateľa a sieťou Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb Poskytovateľa. V prípade, že je vystavená faktúra za prevádzku domény viac ako 1 mesiac po dátume splatnosti a Objednávateľ ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa Objednávateľovej domény.

5. Využitie objednaných služieb

Objednávateľ nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať: * web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje ostatných zákazníkov Poskytovateľa, ktorých stránky sú prevádzkované na danom technickom zariadení * web stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video), * web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat-server, download server. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu stránok Objednávateľa, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Objednávateľa (cez ftp, http a pod.). Je zakázané využívať objednané služby na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu). Objednané služby nesmú byť využívané ani spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov Poskytovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa. Nie je povolené na server ukladať informácie / umožniť prenos informácií, ktorých sprístupnenie verejnosti zasahuje do autorských práv či práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb. Je zakázané na server ukladať či sprístupniť akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov). Objednávateľ si je vedomý svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za uvedené konanie.

6. Ceny a spôsob platby

Cenník Poskytovateľa je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poplatok za registráciu domény sa uhrádza raz za rok, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Webhostingové služby sa uhrádzajú mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu. Poskytovateľ poplatok za registráciu a/alebo webhosting účtuje proforma faktúrou. Objednávateľ berie na vedomie, že dátum splatnosti faktúry za registráciu domény nemusí spadať do obdobia pred koncom registračného obdobia domény, najmä v prípade úpravy faktúry alebo zlučovania faktúr. Objednávateľ by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény. Proforma faktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa, Objednávateľ má právo požiadať o jej papierovú verziu. Objednávateľ je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na proforma faktúre. Podľa neho je možné platbu identifikovať. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy. Objednávateľ je taktiež povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na proforma faktúre. Objednávateľ má počas jedného mesiaca od objednania novej služby, alebo počas 2 mesiacov od objednania prevodu služby od iného poskytovateľa (skúšobná doba), nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora a registráciu domény je nevratný. Ak Objednávateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Objednávateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.

7. Ochrana osobných údajov

Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom. Vyplnením objednávky ďalej Objednávateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy Poskytovateľa a ich použitie pri registrácii doménového mena. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu.

Správa domény

 • Webpanel
  nastavenia emailov, FTP, Databáz a ďaľšie
 • Webmail - Horde
  webový poštový klient
 • Webmail - Roundcube
  webový poštový klient
 • WebFtp - Net2ftp
  webový klient pre správu súborov
 • MySQLAdmin
  webový klient pre správu MySQL databáz
 • PgSQL
  webový klient pre správu Postgre databáz
 • Štatistiky návštevnosti
  návštevy a zobrazenia za posledných 12 mesiacov