Profesionálny webhosting, kvalitný hosting a rýchla registrácia domén.

Výhodný partnerský program s až 40% províziou navždy.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

POSKYTOVANÉ V ZMYSLE §8 A §15 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť 1st Web Company. s r.o., so sídlom Mierová 4, 82105 Bratislava, IČO: 35865113, zapísaná v Obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava 1, vložka č.: 29581/B.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

2. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb v požadovanom rozsahu, ktoré by sme bez ich spracovania nemohli poskytnúť.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov alebo ich rozsah:

a) meno a priezvisko
b) poštovú a fakturačnú adresu 
c) emailová adresa
d) telefónne číslo
e) údaje o zakúpenej službe
f) údaje súvisiace s platbou (uhradená suma, dátum úhrady, číslo účtu)

5. Základ pre spracovanie osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie poskytovania služieb dotknutej osobe, a preto podľa súčasných platných zákonov nie je nevyhnutný súhlas pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby. Napriek tomu získava prevádzkovateľ osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia objednávkové formulára na internetovej stránke a jeho odoslaním. Dotknutá osoba pri registrácii vyplní krstné meno, priezvisko, poštovú / fakturačnú adresu, emailovú adresu a telefónne číslo.

6. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám:

Osobné údaje môžu byť posytnuté tretími stranám, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb alebo na plnenie nášich záväzkov. Príjemcami osobných údajov môžu byť nasledovné osoby:.

a) SK-NIC, a.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
b) Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
c) orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti

Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. Potom sú osobné údaje zmazané.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má práva v rozsahu definovanom v § 28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:
a) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
b) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
g) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
h) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
i) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, ako aj poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba má pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dátum zverejnenia: 25. mája 2018

 

Správa domény

 • Webpanel
  nastavenia emailov, FTP, Databáz a ďaľšie
 • Webmail - Horde
  webový poštový klient
 • Webmail - Roundcube
  webový poštový klient
 • WebFtp - Net2ftp
  webový klient pre správu súborov
 • MySQLAdmin
  webový klient pre správu MySQL databáz
 • PgSQL
  webový klient pre správu Postgre databáz
 • Štatistiky návštevnosti
  návštevy a zobrazenia za posledných 12 mesiacov